Chi tiết chương trình
 
Danh mục và các biểu mẫu kèm theo Thông tư Quy định quản lý
 Ngày: 15-03-2019
File đính kèm: , ,
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Danh mục và các biểumẫu kèm theo Thông tư Quy định quản lý

Chương trình phát triển tài sảntrí tuệ giai đoạn2016-2020

(Ban hành kèm theoThông tư số ……..2017//TT-BKHCN

Ngày ….. tháng ….Năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

STT

Ký hiệu

Tên văn bản

1         

B1-ĐXNV

Phiếu đề xuất nhu cầu/nhiệm vụ

2         

B2-QTLVHĐNV

Phương thức, quy trình làm việc của hội đồng

tư vấn xác định nhiệm vụ

3         

B3-PĐGNV

Phiếu nhận xét, đánh giá đề xuất nhu cầu, nhiệm vụ

4         

B4-BBHĐNV

Biên bản họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ dự án

5         

B5-DMĐHDA

Danh mục đặt hàng các dự án

6         

B6-PĐK

Phiếu đăng ký chủ trì dự án

7         

B7-TMDA

Thuyết minh dự án

8         

B8-BBMHS

Biên bản mở hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án

9         

B9-PĐG

Phiếu đánh giá hồ sơ tuyển chọn/

giao trực tiếp đơn vị chủ trì dự án

10     

B10-BBKP

Biên bản kiểm phiếu đánh giá hồ sơ tuyển chọn/

giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án

11     

B11-BBHHĐND

Biên bản họp hội đồng tư vấn tuyển chọn/

giao trực tiếp đơn vị chủ trì dự án

12     

B12-HĐCTDA

Hợp đồng thực hiện dự án

13     

B13-BCĐK

Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện dự án

14     

B14-BCTC

Báo cáo định kỳ tình hình chi tiêu tài chính dự án

15     

B15-BCTĐG

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện dự án

16     

B16-BCTH

Hướng dẫn báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án

17     

B17-PĐGNT

Phiếu nhận xét, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án

18     

B18-BBHHDNT

Biên bản họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu

kết quả thực hiện dự án

19     

B19-TLHĐDA

Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện dự án


Các tin đã đưa
Khai thác sáng chế: góc nhìn từ ngành dược phẩm Ấn Độ  (05-07-2019)
Quy định quản lý Chương trình PTTSTT giai đoạn 2016-2020  (08-10-2019)
Thông tư - Thực hiện chương trình phát triển TSTT giai đoạn 2016-2020   (15-03-2019)
Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020  (15-03-2019)