Chi tiết chương trình
 
Thông tư - Thực hiện chương trình phát triển TSTT giai đoạn 2016-2020
 Ngày: 15-03-2019
File đính kèm: , ,
Thông tư - Qui định về quản lý tài chính thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020


Các tin đã đưa
Khai thác sáng chế: góc nhìn từ ngành dược phẩm Ấn Độ  (05-07-2019)
Quy định quản lý Chương trình PTTSTT giai đoạn 2016-2020  (08-10-2019)
Danh mục và các biểu mẫu kèm theo Thông tư Quy định quản lý   (15-03-2019)
Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020  (15-03-2019)