Chi tiết chương trình
 
DỰ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP”- PHẦN2
 Ngày: 18-06-2019
File đính kèm: , ,
Công tác giao chủ trì và ký hợp đồng phối hợp thực hiện dự án

PHẦN II: TỔ CHỨCTHỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

1.                Công tác giao chủ trì và ký hợpđồng phối hợp thực hiện dự án

1.1.         Công tác giao chủ trì

Công ty TNHH IPCOM ViệtNam là đơn vị được giao chủ trì và thực hiện dự án “Nâng cao nhận thức về đổimới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong cộng đồng sinh viên và doanh nghiệp khởinghiệp” theo hợp đồng số 02/2017/TrT-IPCOM ký ngày 31/10/2017 giữa Cục Sở hữutrí tuệ và Công ty TNHH IPCOM Việt Nam.

1.2.         Các đơn vị phối hợp thực hiện

1.2.1.  Trường Đại học Ngoại thương

Để thực hiện các mụctiêu của dự án, Công ty IPCom đã đề xuất Trường Đại học Ngoại thương phối hợp, hỗtrợ, tư vấn trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án. Những nội dungphối hợp bao gồm:

-       Cốvấn, hỗ trợ về mặt chuyên môn trong việc tổ chức và thực hiện chương trình;

-       Hỗtrợ về mặt tổ chức trong việc thực hiện các hạng mục dự án đặc biệt là hoạtđộng tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo;

-      Hợp tác về mặt chuyên môn trong việc cử các chuyên giavề đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ tham gia chương trình;

-      Tổ chức kết nối các trường đại học trên địa bàn thànhphố Hà Nội và các tỉnh lân cận để tổng hợp nhu cầu được nâng cao nhận thức vềđổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ;

-      Tổ chức kết nối các trường đại học trên địa bàn thànhphố Hà Nội và các tỉnh lân cận để tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiếnthức về sở hữu trí tuệ;

-      Trên cơ sở ký kết hợp đồng thực hiện một phần hạng mụctrong dự án với Công ty IPCom, Trường Đại học Ngoại thương đã trực tiếp triển khaithực hiện một số hạng mục trong dự án, bao gồm điều tra, khảo sát, tổng hợp kếtquả điều tra khảo sát, tổ chức các hội thảo, tổ chức các khóa tập huấn, bồidưỡng kiến thức về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ.

1.2.2.  Báo Điện tử VietnamPlus

-       Cốvấn cho Công ty IPCom thực hiện một số hoạt động truyền thông, đặc biệt là cáchoạt động truyền thông xã hội;

-       Trêncơ sở ký kết hợp đồng thực hiện hạng mục truyền thông báo chí với Công tyIPCom, trực tiếp thực hiện các hoạt động truyền thông thuộc dự án, bao gồm cáccông việc sản xuất nội dung, đăng tải các nội dung trên nền tảng của mình nhưwebsite báo, kênh Youtube của báo;

-       Tổchức, sắp xếp nhân sự sản xuất và phát hành các ấn phẩm truyền thông;

-       Phốihợp truyền thông về các nội dung khác trong dự án.

1.2.3.  Cáctrường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốcdân; Vụ, Viện, Trung tâm nghiên cứu khoa họctrong cả nước

Cử sinh viên, giảng viên trẻ và cán bộ, nhân viên đăng ký tham gia cáchoạt động trong chương trình (cungcấp thông tin để khảo sát đánh giá, tham gia học tập, tham gia diễn đàn, hộithảo, và tương tác trên mạng xã hội).

Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong hệ thốnggiáo dục quốc dân; Vụ, Viện, Trung tâmnghiên cứu khoa học chỉ tham gia một phần rất nhỏ trong dự án, như tham giathực hiện một khóa học, tham gia thực hiện một cuộc hội thảo, ...

1.2.4.   Các Hiệp hội, câu lạc bộ khởi nghiệp

Là cộng đồng với lựclượng thành viên đông đảo tham gia trực tiếp các hoạt động trong chương trình(cung cấp thông tin để khảo sát đánh giá, tham gia học tập, tham gia diễn đàn,hội thảo, và tương tác trên mạng xã hội)

2.                Tình hình thực hiện dự án

2.1.         Côngtác tổ chức thực hiện dự án

2.1.1.  Thành lập Ban cố vấn

-                  Đểxây dựng một dự án đảm bảo chất lượng, nội dung một cách tốt nhất theo mục tiêucủa Dự án, Công ty IPCom đã tổ chức thành lập Bancố vấn bao gồm các chuyên gia sẽ thực hiện các nhiệm vụ chính trong dự án từkhảo sát đánh giá đến triển khai tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, thực hiện chínhcác diễn đàn và thực hiện các hoạt động truyền thông trong dự án;

-                  Bancố vấn gồm 15 thành viên (trong đó có 1 chủ nhiệm dự án, 1 thư ký khoa học, 1cán bộ kế toán tài chính và 12 thành viên) là các chuyên gia trong lĩnh vực đổimới sáng tạo, sở hữu trí tuệ và báo chí truyền thông;

-                  Bancố vấn theo sát Ban dự án trong suốt quá trình xây dựng nội dung các hạng mụccủa dự án;

-                  Bancố vấn đưa ra các nội dung cần chỉnh sửa để phù hợp với tình hình thực tế củacộng đồng về nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ.

2.1.2.  Điều tra, khảo sát thực trạng vàđánh giá nhu cầu tập huấn

a. Xác định phạm vi, đối tượng điều tra, khảo sát và đánh giá

-                  Phạmvi điều tra, khảo sát (lãnh thổ): Khu vực địa lý là Hà Nội và một số tỉnh phíaBắc, bao gồm các tỉnh và thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, HảiDương, Hưng Yên, … ngoài phạm vi các tỉnh được chỉ định trong thuyết minh dựán, để hiểu rõ nhu cầu của cộng đồng trong việc nâng cao nhận thức về đổi mớisáng tạo và sở hữu trí tuệ, đơn vị chủ trì cùng với đơn vị phối hợp thực hiệndự án là Trường Đại học Ngoại thương mở rộng phạm vi điều tra khảo sát;

-                  Phạmvi điều tra, khảo sát (đối tượng tham gia khảo sát): sinh viên tại các trườngđại học, các doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng tới các doanh nghiệp khởi nghiệpđổi mới sáng tạo;

b. Xây dựng nội dung điều tra, khảo sát và đánh giá

Hoạt động điều tra, khảo sát và đánh giá được thực hiện baogồm các nội dung sau đây:

-                  Nhucầu và sự cần thiết của việc nâng cao năng lực về đổi mới sáng tạo và quản trịtài sản trí tuệ của các trường đại học, cộng đồng khởi nghiệp;

-                  Nhucầu về tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và tiếp nhận thông tin về đổi mới sáng tạovà sở hữu trí tuệ;

-                  Cácnội dung cụ thể trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ mà các đốitượng trong phạm vi khảo sát mong muốn được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức vàtiếp nhận, từ đó sẽ hoạch định các kế hoạch để triển khai hoạt động nâng caonăng lực đổi mới sáng tạo và quản trị tài sản trí tuệ cho các đối tượng này.

c. Thực hiện điều tra, khảo sát và đánh giá

Việc điều tra, khảo sát và đánh giáđược thực hiện theo tiến trình sau đây:

-                  Lậpkế hoạch điều tra, khảo sát và đánh giá;

-                  Thiếtkế và xây dựng nội dung hạng mục điều tra, khảo sát và đánh giá;

-                  Lậpchi tiết nội dung điều tra, khảo sát, hai mẫu điều tra khảo sát theo nội dungsau đây:


-                  Tiếnhành khảo sát thực địa (thông qua các công cụ phỏng vấn sâu), đến tận nơi khảosát để thực hiện, gặp từng đối tượng khảo sát, đặt câu hỏi theo phiếu, từ đóđánh giá sơ bộ năng lực đổi mới sáng tạo và tình hình quản trị tài sản trí tuệ,và đồng thời làm cơ sở xác định phạm vi và nội dung điều tra trên diện rộng ởgiai đoạn 2;

-                  Tiếnhành khảo sát điều tra diện rộng (thông qua phiếu câu hỏi) bằng việc phát phiếucâu hỏi thông qua sự kiện cụ thể, đăng tải phiếu câu hỏi trên môi trường onlineđể thu thập các phiếu trả lời, từ đó đánh giá chi tiết năng lực đổi mới sángtạo và tình hình quản trị tài sản trí tuệ trong các trường đại học, doanhnghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cộng đồng;

-                  Từcác kết quả thu thập được thông qua việc khảo sát thực địa và khảo sát diệnrộng lập báo cáo đánh giá tổng thể về năng lực đổi mới sáng tạo và tình hìnhquản trị tài sản trí tuệ trong các trường đại học, doanh nghiệp khởi nghiệp đổimới sáng tạo.

-                  Trongquá trình thực hiện dự án, các đơn vị thực hiện dự án đã thực hiện việc khảosát điểu tra nhu cầu nâng cao nhận thức tại các tỉnh thành: Hà Nội, Hải Phòng,Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, … và các Trường Đại họcnhư Trường Đại học Ngoại thương (cả ba cơ sở tại Hà Nội, Quảng Ninh, thành phốHồ Chí Minh), Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội,Trường Đại học KHXH&NV, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại họcKinh tế Quốc dân, Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, Trường Đại học Thươngmại, Trường Đại học Công nghiệp, Trường Đại học Kiến trúc, Đại học Thái Nguyên,… và các cộng đồng như cộng đồng marcom, cộng đồng IOCV, Câu lạc bộ Doanh nhânsáng tạo, …

2.1.1.  Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đểnâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong cộng đồng sinh viênvà doanh nghiệp khởi nghiệp

a. Xác định đối tượng tham gia

-                  Họcviên: Sinh viên các trường đại học trong phạm vi thành phố Hà Nội, các doanhnghiệp khởi nghiệp hướng tới thành viên của các hiệp hội khởi nghiệp, thànhviên của các nhóm/câu lạc bộ khởi nghiệp…;

-                  Chuyêngia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức: là các chuyên gia về đổi mới sáng tạo và sởhữu trí tuệ.

b. Xây dựng nội dung chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức

Hoạt động tập huấn, bồidưỡng kiến thức của dự án được thiết kế phù hợp với đối tượng thụ hưởng là sinhviên các trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp khởi nghiệp (bao gồm cả cácdoanh nghiệp khởi sự kinh doanh để nâng cao nhận thức của các đối tượng này đốivới hoạt động đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ), cụ thể là các nội dung sau đây:

b1.Nội dung tổng quan: Phần tổng quan nhấn mạnh vai trò của sở hữu trí tuệ tronghoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, chi tiết như sau:

-                     Kháiniệm về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ;

-                     Quytrình đổi mới sáng tạo

-                     Cáccông cụ đổi mới sáng tạo

-                     Mốiquan hệ giữa đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ;

-                     Nhậndiện và phân loại các loại tài sản trí tuệ trong hoạt động đổi mới sáng tạo

b2.Nội dung theo các lĩnh vực cụ thể

Tùy vào nhóm đối tượngở các lĩnh vực khác nhau sẽ tập trung nội dung trọng tâm cụ thể như sau:

+ Khốingành kinh tế, kinh doanh và tài chính;

    Khối này tập trung vào sinh viên các trườngđại học như: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Ngoại thương, cộngđồng marcom, …

    Nội dung bồi dưỡng, tập huấn kiến thức chocác đối tượng này bên cạnh kiến thức tổng quan còn bổ sung thêm các nội dungsau đây:

-        Nhậndiện sơ bộ về các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;

-        Khaithác các quyền sở hữu trí tuệ trong kinh doanh;

-        Quảntrị quyền sở hữu trí tuệ

-        Địnhgiá quyền sở hữu trí tuệ;

-        Bảovệ quyền sở hữu trí tuệ.

-        Casestudies,

+ Khốingành luật

Tập trung vào sinh viêncác trường đại học như: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại họcQuốc Gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Ngoại thương,Trường Đại học Luật Hà Nội, …

Nội dung bồi dưỡng, tậphuấn kiến thức cho các đối tượng này bên cạnh kiến thức tổng quan còn bổ sungthêm các nội dung sau đây:

-        Nhậndiện về các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;

-        Thủtục đăng ký, theo đuổi, khiếu nại, kiện tụng về sở hữu trí tuệ;

-        Bảovệ quyền sở hữu trí tuệ;

-        Casestudies.

+Khối ngành công nghệ thông tin và kỹ thuật, nội dung tập huấn, bồi dưỡng kiếnthức tập trung vào nhóm các đối tượng sở hữu trí tuệ liên quan đến chương trìnhmáy tính, games, phần mềm, các ứng dụng trên điện thoại thông minh, máy tínhbảng, bản ghi âm, ghi hình sử dụng trong các chương trình máy tính;

    Nội dung bồi dưỡng, tập huấn kiến thức chocác đối tượng này bên cạnh kiến thức tổng quan còn bổ sung thêm các nội dungsau đây:

-        Nhậndiện về các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ như chương trình máy tính, sáng chế,giải pháp hữu ích, bí mật kinh doanh;

-        Khaithác thương mại các quyền sở hữu trí tuệ như chương trình máy tính, sáng chế,giải pháp hữu ích, bí mật kinh doanh;

-        Bảovệ các quyền sở hữu trí tuệ như chương trình máy tính, sáng chế, giải pháp hữuích, bí mật kinh doanh; …

-        Casestudies.

+ Khốingành văn hóa, điện ảnh, mỹ thuật công nghiệp, kiến trúc, hội họa tập trung vàosinh viên các trường mỹ thuật, kiến trúc, xây dựng, văn hóa, nghệ thuật, sânkhấu điện ảnh, âm nhạc,

    Nội dung bồi dưỡng, tập huấn kiến thức chocác đối tượng này bên cạnh kiến thức tổng quan còn bổ sung thêm các nội dungsau đây:

-        Nhậndiện các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các tác phẩm văn học,nghệ thuật, khoa học, kiểu dáng công nghiệp, …;

-        Khaithác thương mại các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các tác phẩm văn học,nghệ thuật, khoa học, đặc biệt là trong sự phát triển của môi trường số;

-        Bảovệ các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các tác phẩm văn học, nghệ thuật,khoa học, …

-        Casestudies,

+Khối ngành nông, lâm nghiệp tập trung vào sinh viên các trường Đại học Nôngnghiệp, Đại học Lâm nghiệp, Đại học Thái Nguyên, khoa công nghệ sinh học trườngĐại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Bách khoa, …

    Nội dung bồi dưỡng, tập huấn kiến thức chocác đối tượng này bên cạnh kiến thức tổng quan còn bổ sung thêm các nội dungsau đây:

-        Nhậndiện các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các đối tượng như sángchế, bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, giống cây trồng;

-        Khaithác thương mại các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các đối tượng như sángchế, bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, giống cây trồng;

-        Bảovệ các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các các đối tượng như sáng chế, bímật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, giống cây trồng, …

-        Casestudies,

+Khối ngành hóa, y, dược tập trung vào sinh viên các trường Đại học Y, Đại họcDược, khoa công nghệ thực phẩm trường Đại học Bách khoa Hà Nội, khoa hóa trườngĐại học Quốc gia Hà Nội, và một số các trường Đại học khác. Đồng thời, khóa tậphuấn bồi dưỡng kiến thức cũng tập trung vào các công ty kinh doanh dược phẩm,thực phẩm, …

    Nội dung bồi dưỡng, tập huấn kiến thức chocác đối tượng này bên cạnh kiến thức tổng quan còn bổ sung thêm các nội dungsau đây:

-        Nhậndiện các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các đối tượng như sángchế, giải pháp hữu ích, bí mật kinh doanh, kiểu dáng công nghiệp;

-        Khaithác thương mại các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các đối tượng như sángchế, giải pháp hữu ích, bí mật kinh doanh, kiểu dáng công nghiệp;

-        Bảovệ các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các các đối tượng như sáng chế, giảipháp hữu ích, bí mật kinh doanh, kiểu dáng công nghiệp, …

-        Casestudies,

+Khối ngành kinh doanh xuất nhập khẩu tập trung vào các công ty kinh doanhthương mại phân phối hàng hóa, xuất nhập khẩu hàng hóa, và sinh viên các khốitrường kinh tế.

Nội dung bồi dưỡng, tậphuấn kiến thức cho các đối tượng này bên cạnh kiến thức tổng quan còn bổ sungthêm các nội dung sau đây:

-        Nhậndiện các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;

-        Cáchthức đăng ký và xác định quyền sở hữu trí tuệ tại nước ngoài (trực tiếp hoặcqua văn phòng quốc tế);

-        Bảovệ các quyền sở hữu trí tuệ trong trường hợp xảy ra xâm phạm hoặc tranh chấp;

-        Casestudies,

+Khối ngành dệt may, thời trang tập trung vào các công ty sản xuất thời trang,sinh viên các trường thiết kế, mỹ thuật, cộng đồng thiết kế,

Nội dung bồi dưỡng, tậphuấn kiến thức cho các đối tượng này bên cạnh kiến thức tổng quan còn bổ sungthêm các nội dung sau đây:

-        Nhậndiện các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các đối tượng như sángchế, quyền tác giả, bí mật kinh doanh, tên thương mại, nhãn hiệu, kiểu dángcông nghiệp, chỉ dẫn địa lý;

-        Khaithác thương mại các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các đối tượng như sángchế, quyền tác giả, bí mật kinh doanh, tên thương mại, nhãn hiệu, kiểu dángcông nghiệp, chỉ dẫn địa lý;

-        Bảovệ các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các các đối tượng như như sáng chế,quyền tác giả, bí mật kinh doanh, tên thương mại, nhãn hiệu, kiểu dáng côngnghiệp, chỉ dẫn địa lý, …

-        Casestudies,

+Khối ngành quảng cáo, truyền thông, xuất bản tập trung vào các công ty tư vấnvề marketing, truyền thông, thương hiệu, cộng động marcom và sinh viên cáctrường đại học liên quan như Trường Đại học Ngoại thương, Học viện Báo chí vàTuyên truyền, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Vănhóa, …

Nội dung bồi dưỡng, tậphuấn kiến thức cho các đối tượng này bên cạnh kiến thức tổng quan còn bổ sungthêm các nội dung sau đây:

-        Xuhướng sử dụng các công cụ truyền thông mới, cách thức tiến hành các hoạt độngmarketing dựa vào tài sản trí tuệ,

-        Nhậndiện các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ liên quan;

-        Bảovệ các quyền sở hữu trí tuệ liên quan

-        Casestudies,

+Khối ngành công nghệ thông tin và phần mềm tập trung vào các công ty kinh doanhtrong lĩnh vực giải pháp công nghệ thông tin, AI, AR, VR, sinh viên khối cáctrường kỹ thuật, phần mềm,

Nội dung bồi dưỡng, tậphuấn kiến thức cho các đối tượng này bên cạnh kiến thức tổng quan còn bổ sungthêm các nội dung sau đây:

-        Nhậndiện các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các đối tượng như sángchế, quyền tác giả, bí mật kinh doanh, tên thương mại, nhãn hiệu, kiểu dángcông nghiệp;

-        Khaithác thương mại các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các đối tượng như sángchế, quyền tác giả, bí mật kinh doanh, tên thương mại, nhãn hiệu, kiểu dángcông nghiệp;

-        Bảovệ các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các các đối tượng như như sáng chế,quyền tác giả, bí mật kinh doanh, tên thương mại, nhãn hiệu, kiểu dáng côngnghiệp, …

-        Casestudies,

+Khối ngành hóa dược, quản lý y tế vào sinh viên các trường Đại học Y, Đại họcDược, khoa công nghệ thực phẩm trường Đại học Bách khoa Hà Nội, khoa hóa trườngĐại học Quốc gia Hà Nội, và một số các trường Đại học khác về quản trị kinhdoanh. Đồng thời, khóa tập huấn bồi dưỡng kiến thức cũng tập trung vào các côngty kinh doanh dược phẩm, thực phẩm, …

    Nội dung bồi dưỡng, tập huấn kiến thức chocác đối tượng này bên cạnh kiến thức tổng quan còn bổ sung thêm các nội dungsau đây:

-        Nhậndiện các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các đối tượng như sángchế, giải pháp hữu ích, bí mật kinh doanh, kiểu dáng công nghiệp;

-        Khaithác thương mại các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các đối tượng như sángchế, giải pháp hữu ích, bí mật kinh doanh, kiểu dáng công nghiệp;

-        Bảovệ các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các các đối tượng như sáng chế, giảipháp hữu ích, bí mật kinh doanh, kiểu dáng công nghiệp, …

-        Casestudies,

+Khối ngành sản phẩm đặc sản tập trung vào các Công ty kinh doanh các sản phẩmnông nghiệp, thực phẩm, phân phối các mặt hàng nông nghiệp, thực phẩm, sinhviên các trường Đại học Nông nghiệp, Đại học Lâm nghiệp, Đại học Thái Nguyên,khoa công nghệ sinh học trường Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Báchkhoa, …

    Nội dung bồi dưỡng, tập huấn kiến thức chocác đối tượng này bên cạnh kiến thức tổng quan còn bổ sung thêm các nội dungsau đây:

-        Nhậndiện các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các đối tượng như sángchế, bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, giống cây trồng;

-        Khaithác thương mại các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các đối tượng như sángchế, bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, giống cây trồng;

-        Bảovệ các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các các đối tượng như sáng chế, bímật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, giống cây trồng, …

-        Casestudies,

+Khối ngành hàng tiêu dùng nhanh vào các công ty tư vấn về marketing, truyềnthông, thương hiệu, cộng động marcom và sinh viên các trường đại học liên quannhư Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Thương mại,Đại học Quốc gia Hà Nội, …

    Nội dung bồi dưỡng, tập huấn kiến thức chocác đối tượng này bên cạnh kiến thức tổng quan còn bổ sung thêm các nội dungsau đây:

-        Nhậndiện các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các đối tượng như sángchế, bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, giống cây trồng;

-        Khaithác thương mại các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các đối tượng như sángchế, bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, giống cây trồng;

-        Bảovệ các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các các đối tượng như sáng chế, bímật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, giống cây trồng, …

-        Casestudies,

+Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp

Tập trung vào sinh viêncác trường đại học như: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại họcQuốc Gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Ngoại thương,Trường Đại học Luật Hà Nội, …

Nội dung bồi dưỡng, tậphuấn kiến thức cho các đối tượng này bên cạnh kiến thức tổng quan còn bổ sungthêm các nội dung sau đây:

-        Xácđịnh chiến lược kinh doanh, mô hình kinh doanh và giá trị cốt lõi của doanhnghiệp để xây dựng mô hình quản trị tài sản trí tuệ.

-        Nhậndiện về các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;

-        Thủtục đăng ký, theo đuổi, khiếu nại, kiện tụng về sở hữu trí tuệ;

-        Bảovệ quyền sở hữu trí tuệ;

-        Casestudies.

+Thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Tập trung vào sinh viêncác trường đại học như: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại họcQuốc Gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Ngoại thương,Trường Đại học Luật Hà Nội, …

Nội dung bồi dưỡng, tậphuấn kiến thức cho các đối tượng này bên cạnh kiến thức tổng quan còn bổ sungthêm các nội dung sau đây:

-        Cácthiệt hại đối với một môi trường quyền sở hữu trí tuệ không được bảo đảm

-        Thủtục khiếu nại, kiện tụng để bảo vệ sở hữu trí tuệ;

-        Cácbiện pháp tiến hành bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;

-        Casestudies.

+Gia tăng tài sản trí tuệ và gọi vốn khởi nghiệp

Khối này tập trung vàosinh viên các trường đại học như: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đạihọc Ngoại thương, cộng đồng startup, …

    Nội dung bồi dưỡng, tập huấn kiến thức chocác đối tượng này bên cạnh kiến thức tổng quan còn bổ sung thêm các nội dungsau đây:

-        Nhậndiện sơ bộ về các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;

-        Khaithác các quyền sở hữu trí tuệ trong kinh doanh;

-        Quảntrị quyền sở hữu trí tuệ

-        Địnhgiá quyền sở hữu trí tuệ;

-        Bảovệ quyền sở hữu trí tuệ.

-        Casestudies,

c. Chuẩn bị và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức

-                  Lậpkế hoạch tổng thể chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về đổi mới sángtạo và sở hữu trí tuệ trong suốt quá trình thực hiện dự án;

-                  Xâydựng mạng lưới chuyên gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về đổi mới sáng tạo vàsở hữu trí tuệ đáp ứng tiêu chí được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, am hiểu sâusắc và hoạt động thực tế về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ;

-                  Lậpkế hoạch tổ chức cho từng khóa bồi dưỡng, tập huấn cụ thể;

-                  Sắpxếp nhân sự tổ chức khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức;

-                  Chuẩnbị địa điểm, vật tư phục vụ cho việc khóa tập huấn, bồi dưỡng;

-                  Tuyểnsinh thông qua việc gửi thư mời và đăng thông tin tuyển sinh trên mạng xã hộivà các cộng đồng có liên quan;

-                  Triểnkhai tập huấn, bồi dưỡng kiến thức: Khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chútrọng tới sự tương tác giữa huấn luyện viên (giảng viên kết hợp với chuyên giathực tiễn) và học viên. Tăng khối lượng thực hành và bài tập tình huống,teamwork. Khuyến khích ứng dụng bài tập thực hành là tình huống thực tế của họcviên.

-                  Truyềnthông về khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, bao gồm cả việc kết nối, chăm sóchọc viên và duy trì tương tác trên mạng xã hội, fanpage về các nội dung đượctập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kết nối khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức vớicác hạng mục khác của dự án trong suốt quá trình thực hiện dự án;

-                  Lậpbáo cáo về mỗi lần thực hiện tập huấn, bồi dưỡng kiến thức trong dự án, tiếpnhận phản hồi của học viên về khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức.

d. Truyền thông cho các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức

-                  Hoạtđộng truyền thông cho tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về đổi mới sáng tạo và sởhữu trí tuệ được thực hiện xuyên suốt trong cả quá trình thực hiện dự án.

-                  Việctruyền thông được thực hiện trên cả hai kênh online và offline.

-                  Truyềnthông offline được thực hiện tại các sự kiện trong cùng dự án hoặc các sự kiệnvề khởi nghiệp, sở hữu trí tuệ có liên quan.

-                  Truyềnthông online được thực hiện qua trên các nền tảng: báo chí, mạng xã hội, fanpage,website của chương trình.

e. Một số hình ảnh tiêu biểu của các khóa tập huấn, bồi dưỡngkiến thức


2.1.1.  Tổ chức các hội thảo về sở hữu trítuệ và đổi mới sáng tạo

a. Xác định đối tượng tham gia

-                  Ngườitham dự: Hội thảo về đổi  mới sáng tạo vàsở hữu trí tuệ hướng tới việc tổ chức tại các trường đại học, các doanh nghiệpkhởi nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp, nhóm/câu lạc bộ khởi nghiệp, như Hiệphội doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội, Hiệp hội Internet Việt Nam, Hiệphội khởi nghiệp quốc gia Việt Nam, Cộng đồng mở IoT Việt Nam (IOCV), Nhóm Quảntrị và Khởi nghiệp, Câu lạc bộ doanh nhân sáng tạo,…;

-                  Báocáo viên tại các buổi hội thảo: là các chuyên gia, nhà nghiên cứu về đổi mớisáng tạo và sở hữu trí tuệ, các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, các doanhnghiệp thành công từ hoạt động đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ.

b. Xây dựng nội dung chương trình hội thảo

Nội dung chương trìnhhội thảo, các diễn đàn được xây dựng phù hợp với đối tượng thụ hưởng là sinhviên các trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp khởi nghiệp (bao gồm cả cácdoanh nghiệp khởi sự kinh doanh để nâng cao nhận thức của các đối tượng này đốivới hoạt động đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ), cụ thể các diễn đàn sẽ hướngtới các nội dung: vai trò của sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển thương hiệucủa doanh nghiệp, vai trò của sở hữu trí tuệ trong một số lĩnh vực cụ thể khácnhư công nghệ thông tin, báo chí, thương mại điện tử, nghiên cứu khoa học, côngnghệ sản xuất, …

c. Chuẩn bị và tổ chức hội thảo

-                  Xâydựng chương trình hội thảo tổng thể về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ phùhợp với mục tiêu của dự án và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng (hướng đến đối tượnglà sinh viên các trường đại học và doanh nghiệp khởi nghiệp). Nội dung các diễnđàn, hội thảo, tập trung vào từng khía cạnh khác nhau trong sở hữu trí tuệ, vídụ trong lĩnh vực báo chí, thương mại điện tử, các sản phẩm phần mềm, công nghệsố, trong âm nhạc, điện ảnh, văn học và nghệ thuật, …;

-                  Lậpkế hoạch tổng thể chương trình hội thảo về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệtrong suốt quá trình thực hiện dự án;

-                  Xâydựng mạng lưới các báo cáo viên về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ đáp ứngtiêu chí được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, am hiểu sâu sắc và hoạt động thựctế về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ;

-                  Sắpxếp nhân sự tổ chức hội thảo;

-                  Chuẩnbị địa điểm, vật tư tổ chức hội thảo;

-                  Truyềnthông về hội thảo, bao gồm cả việc kết nối, và duy trì tương tác trên mạng xãhội, fanpage để kết nối với các hạng mục khác trong dự án.

d. Truyền thông cho hội thảo

-                  Hoạtđộng truyền thông cho hội thảo về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ được thựchiện trước, trong và sau mỗi cuộc hội thảo.

-                  Việctruyền thông được thực hiện trên cả hai kênh online và offline.

-                  Truyềnthông offline được thực hiện tại các sự kiện trong cùng dự án hoặc các sự kiệnvề khởi nghiệp, sở hữu trí tuệ có liên quan,

-    Truyềnthông online được thực hiện qua trên các nền tảng: báo chí, mạng xã hội,fanpage, website của các hạng mục khác trong dự án.

e. Một số hình ảnh tiêu biểu về các hội thảo

2.1.1.  Truyền thông về sở hữu trí tuệ vàđổi mới sáng tạo  

a. Xác định đối tượng tiếp nhận thông tin

-                  Sinhviên các trường đại học quan tâm đến đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ, đặcbiệt là mạng lưới sinh viên đã tham gia (biết đến) các hoạt động trong các hạngmục khác của dự án (hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, hoạt động diễn đàn,hội thảo, …)

-                  Cácdoanh nghiệp quan tâm đến đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ, đặc biệt là mạnglưới các doanh nghiệp đã tham gia (biết đến) các hoạt động trong các hạng mụckhác của dự án (điều tra, khảo sát và đánh giá nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng kiếnthức và tiếp nhận thông tin, hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, hoạt độnghội thảo, các diễn đàn mở …);

-                  Giảngviên, các báo cáo viên về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ quan tâm đến cácthông tin cập nhật về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ;

-                  Lãnhđạo các hội, hiệp hội doanh nghiệp (đặc biệt các doanh nghiệp khởi nghiệp), cácnhóm, câu  lạc bộ hoạt động trên mạng xãhội;

-                  Độcgiả, khán giả của các báo, tạp chí, chương trình truyền hình quan tâm đến lĩnhvực đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ;

-                  Nhữngngười khác có quan tâm và có nhu cầu tìm hiểu về đổi mới sáng tạo và sở hữu trítuệ.

b. Xây dựng nội dung truyền thông

Truyền thông về đổi mớisáng tạo và sở hữu trí tuệ tập trung vào các nội dung sau đây:

-                  Chínhsách, pháp luật về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ;

-                  Cáctình huống, vụ việc (case study) điển hình và cách thức áp dụng pháp luật đốivới các case study này;

-                  Cácxu hướng về đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ và sở hữu trí tuệ trong tươnglai;

-                  Bảntin điện tử về sở hữu trí tuệ được phát hành định kỳ hằng tháng tổng hợp tintức về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và trên thế giới, bài học từ các case study,và tư vấn từ các chuyên gia dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp;

-                  Xâydựng website về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ dựa trên cơ sở các nội dungtruyền thông về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ;

c. Xác định các kênh truyền thông

-                  Đốivới truyền thông online, các đơn vị thực hiện dự án xác định kênh truyền thôngonline chính là truyền thông báo chí (media) và truyền thông xã hội, chủ yếuthực hiện qua mạng xã hội (social network);

-                  Đốivới truyền thông offline, các đơn vị thực hiện dự án thực hiện việc truyềnthông ngay tại sự kiện cụ thể là thông qua các hội thảo và các khóa đào tạo,các chuyến đi thực tế tại cơ sở (field trip);

d. Thực hiện việc sản xuất và xuất bản các ấn phẩm truyềnthông

d1.Sản xuất nội dung và xuất bản các ẩn phẩm trên kênh truyền thông chính thống(media)

Dựa trên nội dung truyềnthông đã được xây dựng, các ấn phẩm truyền thông báo chí được sản xuất chủ yếudựa theo dòng thời sự, cụ thể:

-                  Rapnewsđược sản xuất để cổ vũ cho sự đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệnhân dịp Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (IPDAY) 26/4;

-                  Cácấn phẩm infographic (tác phẩm báo chí sử dụng hình đồ họa để truyền tải thôngtin) được thực hiện khi có các số liệu thống kê của Việt Nam và thế giới liênquan đến đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ, ví dụ số đơn đăng ký quyền sở hữucông nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ qua các thời kỳ, thống kê bảng xếp hạng vềchỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, thống kê về bảng xếp hạng các quốc gia về sốđơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp trên toàn thế giới, …

-                  Cácấn phẩm long form hay còn gọi là megastory được thực hiện thông qua các sự kiệnhoặc có các sự việc điển hình, ví dụ nhân dịp tổ chức kỷ niệm Ngày Sở hữu trítuệ thế giới tại Việt Nam, hoặc là một tin tức chuyên sâu và đặc sắc.

-                  Cácbài phân tích case study chuyên sâu được sản xuất và xuất bản khi các sự việcxảy ra cần có cách nhìn khách quan từ các chuyên gia, những người am hiểu vềchuyên môn trong lĩnh vực tương ứng, hoặc lấy một sự việc cũ để so sánh với sựviệc đang xảy ra, …

-                  Cáctin tức báo chí, đưa tin theo dòng thời sự, đưa tin về chính sách của nhà nướcvề đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ, các hội thảo, hội nghị liên quan đến đổimới sáng tạo và sở hữu trí tuệ, đưa tin về các khóa đào tạo, các sự việc xảy ratrên thực tế về các hoạt động đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ,

Một số hình ảnh về truyềnthông chính thống về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ

+ Rapnews

Là một bài hát vớiphong cách nhạc rap – hiphop với nội dung cổ vũ cho hoạt động đổi mới sáng tạovà sở hữu trí tuệ. Loại hình này có lợi thế là được giới trẻ đặc biệt là giớihọc sinh, sinh viên tiếp cận nhiều hơn.

Rapnews được biểu diễnbởi Da LAB, một ban nhạc có đối tượng người hâm mộ là giới học sinh, sinh viên,những người trẻ. Việc lựa chọn Da LAB thể hiện bản tin rapnews nhằm mục đíchcác nội dung về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ được giới trẻ tiếp cận nhiềuhơn.
Các tin đã đưa
HIỆP HỘI DA GIÀY TÚI XÁCH VIỆT NAM TỔ CHỨC- CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN VÀ VINH DANH GIÀY DÉP, TÚI XÁCH UY TÍN 2019  (20-06-2019)
DỰ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP”- PHẦN3  (18-06-2019)
DỰ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP”  (18-06-2019)