Chi tiết chương trình
 
Mẫu phiếu đăng ký đề xuất hỗ trợ
 Ngày: 17-04-2020
File đính kèm: , ,
Mẫu phiếu đăng ký đề xuất hỗ trợ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐỀ XUẤT

hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế

Kínhgửi: Cục Sở hữu trí tuệ

 

Họ và tên: ………….…………………………Sinh ngày:...……………………………..

Chứng minh thư nhân dân số:………………...cấp ngày:………………tại:……………..

Cơ quan công tác:………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………Email:……………………………………

Là chủ đơn của giải pháp kỹ thuật có thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin sáng chế

- Tên sáng chế: ……………………………………………………………………………

- Số đơn: .………………………………………Ngày nộp đơn: …………………………

- Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ số (nếu có):………………Ngày: …………………..

- Lĩnh vực kỹ thuật của sáng chế: ………………………………………………………...

- Tóm tắt sáng chế: ………………………………………………………..........................

- Số trang bản mô tả trong đơn đã nộp: …………………………………………………...

- Số hình vẽ trong đơn đã nộp: …………………………………………………................

- Số yêu cầu bảo hộ trong đơn đã nộp:…………………………………………………....

(Chủ đơn cần cung cấp toàn văn bản mô tả sáng chế trong đơn đã nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ kèm theo phiếu đề xuất này)

2. Thông tin chủ đơn

- Chủ đơn: …………………………………………………………………………………

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………..

- Điện thoại:…………………………………Email:……………………………………..

3. Thông tin về khả năng áp dụng, tính cấp thiết của giải pháp kỹ thuật vào thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh;Thông tin về quốc gia mong muốn được bảo hộ.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

            4. Thông tin khác (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………

            Tôi xin đề xuất được hỗ trợ nộp đơn đăng ký sáng chế theo hình thức nộp đơn PCT ở pha quốc tế. Tôi cam đoan sáng chế nêu trên chưa nhận được sự hỗ trợ kinh phí từ nguồn Ngân sách Nhà nước để đăng ký sáng chế quốc tế, là sở hữu của tôi (chúng tôi) và không có tranh chấp pháp lý với bất kỳ bên nào khác. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về cam đoan của mình và sẵn sàng đối ứng kinh phí khi tham gia chương trình.

 

.…… ngày …… tháng ….. năm 2020

CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT

(ký, ghi rõ họ tên)


Các tin đã đưa
Góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030  (12-01-2021)
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM ĐẠT TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ CỦA NGÀNH DA GIẦY TÚI XÁCH VIỆT NAM  (22-12-2020)
Bảo hộ các nhãn hiệu liên quan đến tên miền tại Mỹ  (21-10-2020)
Kinh nghiệm thúc đẩy động lực sáng tạo   (11-10-2020)
Tài sản trí tuệ và mối quan hệ với GDP   (07-9-2020)
Bảo hộ sáng chế dạng sử dụng   (22-8-2020)
Thỏa ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp   (16-8-2020)
Độc quyền sáng chế: Năng lực nội sinh của mỗi doanh nghiệp  (05-07-2020)
Vận hành tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ tại Dabaco  (11-10-2020)
Phát triển giá trị quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực Da Giầy   (28-09-2020)
Ngành dệt may: Cần phát triển giá trị quyền sở hữu trí tuệ   (11-9-2020)
Câu chuyện Sở hữu trí tuệ: Khơi dậy văn hóa sở hữu trí tuệ  (06-08-2020)
Kết nối sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo  (20-7-2020)
Xây dựng chương trình đào tạo có hiệu quả về sở hữu trí tuệ  (10-7-2020)
Thông báo hỗ trợ đăng ký sáng chế quốc tế  (17-04-2020)
Thông báo hỗ trợ đăng ký sáng chế  (17-04-2020)
Thị trường da,giầy nội địa các giải pháp chống hàng giả, hàng nhái   (17-03-2020)
Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài  (14-12-2019)
Tham vấn Đề án phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  (14-12-2019)
Bảo hộ nhãn hiệu ba chiều ở Việt Nam và một số nước trên thế giới  (06-12-2019)