Hướng dẫn tham gia
Khai thác sáng chế: góc nhìn từ ngành dược phẩm Ấn Độ  (05-07-2019)
Bài viết nêu một mô hình đã thành công trong việc khai thác sáng chế, thông tin sáng chế. Đây cũng là một cách làm mà Việt Nam có thể học hỏi để phát triển hệ thống sáng chế nhằm phục vụ mục tiêu đổi mới sáng tạo mà Thủ tướng đã đặt hàng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Xem thêm »
Quy định quản lý Chương trình PTTSTT giai đoạn 2016-2020  (08-10-2019)
Quy định quản lý Chương trình PTTSTT giai đoạn 2016-2020
Xem thêm »
Thông tư - Thực hiện chương trình phát triển TSTT giai đoạn 2016-2020   (15-03-2019)
Thông tư - Qui định về quản lý tài chính thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
Xem thêm »
Danh mục và các biểu mẫu kèm theo Thông tư Quy định quản lý   (15-03-2019)
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
Xem thêm »
Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020  (15-03-2019)
Thông tư này quy định việc xây dựng, phê duyệt danh mục dự án đặt hàng; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án; ký hợp đồng thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh dự án; đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án và tổ chức các hoạt động chung thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 được phê duyệt theo Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là Chương trình).
Xem thêm »