Thông báo
Phê duyệt dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (ngày 23/5/2018)  (25-05-2018)
Ngày 23/05/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1393/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2018
Xem thêm »
Phê duyệt dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (tháng 12/2021)  (22-12-2021)
Ngày 21/12/2021, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3330/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 bắt đầu thực hiện từ năm 2022
Xem thêm »
Phê duyệt dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (tháng 11/2021)  (07-11-2021)
Ngày 05/11/2021, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2797/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 bắt đầu thực hiện từ năm 2021
Xem thêm »
Phê duyệt dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2017 (tháng 12/2016)  (04-12-2016)
Ngày 02/12/2016, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt kết quả tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản sở hữu trí tuệ thực hiện trong năm 2016-2017
Xem thêm »
Phê duyệt dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (quyết định cùng ngày 01/10/2018)  (04-10-2018)
Ngày 01/10/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2864/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019
Xem thêm »
Phê duyệt dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (tháng 10/2018)  (03-10-2018)
Ngày 01/10/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2863/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019
Xem thêm »
Phê duyệt dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (tháng 5/2018)  (23-05-2018)
Ngày 21/05/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1353/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2018
Xem thêm »
Phê duyệt dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (tháng 4/2017)  (30-04-2017)
Ngày 28/04/2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1034/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2017
Xem thêm »
Phê duyệt dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (tháng 4/2019)  (06-04-2019)
Ngày 05/04/2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019
Xem thêm »
Phê duyệt dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (tháng 3/2020)  (13-3-2020)
Ngày 13/3/2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 665/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2020
Xem thêm »
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: “Mua vé máy bay đi công tác để thực hiện dự án”  (24-09-2018)
Thứ ba, 04/12/2018 | 09:50 GMT+7
Xem thêm »
Hướng dẫn tham gia chương trình mới  (18-02-2019)
Chương trình luôn sát cánh cùng khách hàng ngay từ giai đoạn khởi sự kinh doanh, chúng tôi luôn thấu hiểu những nhu cầu của khách hàng và luôn tư vấn các phương án hữu hiệu, không chỉ giúp khách hàng đăng ký kinh doanh thành công mà còn trợ giúp khách hàng trong suốt quá trình thực hiện các dự án, điều hành doanh nghiệp, thiết lập các nguyên tắc tổ chức quản lý, xây dựng các chiến lược phát triển cho doanh nghiệp, mang lại cho doanh nghiệp của khách hàng sự phát triển bền vững
Xem thêm »
Hỗ trợ tư vấn chương trình  (14-03-2019)
Chương trình luôn sát cánh cùng khách hàng ngay từ giai đoạn khởi sự kinh doanh, chúng tôi luôn thấu hiểu những nhu cầu của khách hàng và luôn tư vấn các phương án hữu hiệu, không chỉ giúp khách hàng đăng ký kinh doanh thành công mà còn trợ giúp khách hàng trong suốt quá trình thực hiện các dự án, điều hành doanh nghiệp, thiết lập các nguyên tắc tổ chức quản lý, xây dựng các chiến lược phát triển cho doanh nghiệp, mang lại cho doanh nghiệp của khách hàng sự phát triển bền vững
Xem thêm »