Chi tiết chương trình
 
Mẫu B5-PĐK
 Ngày: 14-07-2018
File đính kèm: , ,
PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ DỰ ÁN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  …….., ngày .... tháng … .năm 20….....

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ DỰ ÁN

thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

 

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ (*)

(Chương trình phát triển tài sản trí tuệ)

386Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 

1.      Tên dựán ..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

        Mã số dự án:.......................................................................................................................

2.          Tổ chức đăngký chủ trì dự án

Tên đầy đủ: .........................................................................................................................

         Địachỉ: ...............................................................................................................................

         Điệnthoại:............................................            Email:...................................................................

         Sốtài khoản:................................... Ngân hàng:……………………………….........

         Đạidiện pháp lý .......................................................................................................

3.    Cá nhân đăngký chủ nhiệm dự án

         Họvà tên: ........................................... Chứcvụ:...............................................................

         Họchàm:.............................................  Họcvị:..................................................................

         Địachỉ:................................................. Điệnthoại:...........................................................

4.    Ngườiliên hệ

         Họvà tên: ...........................................................................................................................

         Email:....................................................            Điện thoại:...........................................................

5.      Tàiliệu kèm theo

a) Thuyếtminh dự án;

b) Bảnsao Quyết định thành lập (hoặc Điều lệ hoạt động) của tổ chức đăng ký chủ trìdự án;

c) Tóm tắt hoạt động khoa học vàcông nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì dự án;

d) Lý lịch khoa học của chủ nhiệmdự án, các thành viên chính, thư ký khoa học của dự án; lý lịch khoa học củachuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (nếu có);

đ) Vănbản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện dự án(nếu có);

e) Báogiá thiết bị, nguyên, vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiệndự án;

g)Báo cáo tài chính (…. năm gần nhất) của tổ chức đăng ký chủ trì;

h) Tàiliệu chứng minh khả năng huy động kinh phí từ nguồn khác ngoài nguồn ngân sáchcủa Chương trình để thực hiện dự án.

Chúngtôi cam đoan những nội dung, số liệu và thông tin kê khai trong hồ sơ là đúngsự thật và cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tổ chức chủ trì và chủnhiệm dự án nếu dự án được tuyển chọn.

 

CÁ NHÂN

ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM DỰ ÁN

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

CHỦ TRÌ DỰ ÁN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Đối với dự án địa phương quản lý, Phiếu đăng ký được gửitheo thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ địa phương.


Các tin đã đưa
Mẫu B1-ĐXDA 17/2017/TT-BKHCN  (16-08-2018)
Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án  (15-12-2018)