Ngày 14 tháng 06 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1062/QĐ-TTgphê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020.
Chương trình nhằm thực hiện 6 mục tiêu:

1. Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tài sản trí tuệ trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

2. Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ cho khoảng 1000 cá nhân, tập trung vào các viện nghiên cứu, trường đại họ
Xem tiếp »

Hoạt động của Chương trình

  Bài viết nêu một mô hình đã thành công trong việc khai thác sáng chế, thông tin sáng chế. Đây cũng là một cách làm mà Việt Nam có thể học hỏi để phát triển hệ thống sáng chế nhằm phục vụ mục tiêu đổi mới sáng tạo mà Thủ tướng đã đặt hàng Bộ Khoa học và Công nghệ.......
    Xem tiếp »
   Khai thác sáng chế: góc nhìn từ ngành dược phẩm Ấn Độ  (05-07-2019)
   Quy định quản lý Chương trình PTTSTT giai đoạn 2016-2020  (08-10-2019)
   Thông tư - Thực hiện chương trình phát triển TSTT giai đoạn 2016-2020   (15-03-2019)
   Danh mục và các biểu mẫu kèm theo Thông tư Quy định quản lý   (15-03-2019)
   Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020  (15-03-2019)

Hướng dẫn tham gia

  Bài viết nêu một mô hình đã thành công trong việc khai thác sáng chế, thông tin sáng chế. Đây cũng là một cách làm mà Việt Nam có thể học hỏi để phát triển hệ thống sáng chế nhằm phục vụ mục tiêu đổi mới sáng tạo mà Thủ tướng đã đặt hàng Bộ Khoa học và Công nghệ.
    Xem tiếp »
   Khai thác sáng chế: góc nhìn từ ngành dược phẩm Ấn Độ  (05-07-2019)
   Quy định quản lý Chương trình PTTSTT giai đoạn 2016-2020  (08-10-2019)
   Thông tư - Thực hiện chương trình phát triển TSTT giai đoạn 2016-2020   (15-03-2019)
   Danh mục và các biểu mẫu kèm theo Thông tư Quy định quản lý   (15-03-2019)
   Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020  (15-03-2019)